پیامهای اخطار مودم


port is not connected
احتمالاً تنظیمات و پیکربندی مودم درست نیست. تنظیمات مودم را در پنجره Device Manager بررسی كنید.

Error 629: The connection was closed by the remote computer
خط تلفن دارای نویز است یا اینکه ترافیک روی کامپیوتر سرور زیاد است که موجب قطع ارتباط می‌شود.در زمان دیگری سعی در برقراری تماس كنید.

Error 633: The modem is already in use or is not configured for dialing out
وقتی اتصال با اینترنت برقرار است ولی با یک اتصال دیگر دوباره شماره گیری می‌کنید، این پیغام خطا ظاهر می‌شود.

Error 650: The remote access server is not responding
سرور فعال نیست. خط خیلی شلوغ و پر ترافیک است و یا کابل مودم نیاز به تعویض دارد. در زمان دیگری سعی در برقراری تماس كنید.

Error 676: The phone line is busy
خط تلفن مقصد ( یعنی همان ISP) مشغول است.

Error 680: There was no dial tone
سیم تلفن به مودم وصل نیست یا خط قطع است و یا بوق آزاد ندارد. خط تلفن خود و کابل مودم را بررسی كنید.

Error 691: Access was denied because the user name and/or password was invalid on the domain
نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه وارد شده و یا اینکه اشتراک شما به اتمام رسیده است. نام کاربری و کلمه عبور را مجدد بررسی كنید.

Error 718: The connection was terminated because the remote computer did not respond in a timely manner or it did not give a valid response
وقـتـی ضـمـــن بــرقــراری اتــصـال، مــثــلاً در زمــان Verifying username and password، خط تلفن قطع شود این پیغام خطا ظاهر می‌شود.

Error 797: A connection to the remote computer could not be established because the modem was not found or was busy.
مودم غیر فعال شده است و یا تنظیمات یا درایورآن درست نیست.در پنجره Device Manager اطمینان حاصل کنید که مودم غیر فعال نشده است و به درستی توسط ویندوز شناسایی می‌شود و تنظیمات آن درست است.

0 نظرات:

بايگانی وبلاگ