عكس های فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی كیا

در این فیلم یک مامور وزارت اطلاعات ماموریت مییابد تا یک عضو مجاهدین خلق را که برای دیدن دخترش به کشور بازکشته ترور کند ولی این مامور وزارت اطلاعات در سیر مراحل تعقیب و مراقبت سوژه عاشق دختر این عضوسازمان مجاهدین خلق میشود ! و الباقی داستان ...


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


به درنگ ارغوان

به درنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان
0 نظرات:

بايگانی وبلاگ